Menu


Dnes je:Vývěska


Aktualizováno: 03.10.2023


Změna poskytovatele internetu
03.10.2023

Na výbor SVJ se začali obracet někteří vlastnící bytů s tím, že dostali email od firmy Net On Line Sun s.r.o. o ukončení jejich sužeb a převodu na firmu FiberCity s.r.o. Firma Net On Line Sun s.r.o. výbor SVJ nijak nekontaktovala a obchodní zástupce pro naši lokalitu na dotaz předsedy nedokázal korektně odpovědět. Proto jsem se obrátil na jednatele firmy FiberCity, s.r.o. s dotazem, co rozesílaný e-mail znamená. Shrnuji: Dosavadní poskytovatel internetového připojení - firma Net On Line Sun s.r.o. v naší lokalitě končí. U zákazníků, kteří mají internetové připojení bez internetové televize ke dni 1. října 2023, u zákazníků s IPTV k 1.listopadu 2023. V současné době zasílá zákazníkům strohý email, kde jim tuto skutečnost oznamuje. Připojení k tomuto datu přebírá firma FiberCity, s.r.o., která bude uzavírat s každým zákazníkem novou smlouvu. Pochopitelně máte plné právo se rozhodnout, jestli budete změnu akceptovat, nebo zvolíte jiného možného poskytovatele. Moje osobní doporučení je změnu akceptovat z těchto důvodů: S firmou FiberCity, s.r.o. mají např. u 1732 velmi dobré zkušenosti z nedávné minulosti, kdy v jejich domě realizovala optickou síť. Firma má v současné době přiveden internet po optickém vláknu vedeném v zemi, takže se nemusíte obávat vlivu počasí na internetové připojení (v současnosti je optické vlákno vedené vzduchem nataženo mezi jednotlivými domy). Kvalita přenosu je stejná a dokonce lepší, než u stávajícího poskytovatele FiberCity, s.r.o. použije shodné IP adresy, které máte v současnosti, takže přechod nebude znamenat žádný technický zásah. Pokud by byly z nějakého důvodu IP adresy změněny, technik FiberCity, s.r.o. provede bezplatné přenastavení Vašich routerů.

Cena internetového připojení je garantována pro dobu deseti let takto:
připojení 100 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 190,- Kč/měsíc
připojení 1000 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 240,- Kč/měsíc
IP TV (80 programů): 50 Kč/měsíc

Bližší informace na nástěnkách v domě
Zástupce FiberCity, s.r.o. bude každého stávajícího zákazníka firmy Net On Line Sun s.r.o. kontaktovat a uzavře s ním novou smlouvu o poskytování internetových služeb.
Jiří Simon, předseda SVJ

Revize plynu
26.09.2023

Dne 02.10. 2023 od 15.00 do 18.00 bude provedena revize plynu. Revizi provádí jako každý rok p. Živnůstka, telefon 603 441 431. Pokud nemůžete zajistit zpřístupnění bytu, domluvte se, s panem Živnůstkou přímo. Tato informace se pochopitelně se netýká bytů 1+1, které plyn nemají.

Pozvánka na XVII. Shromáždění vlastníků 2023
02.4.2023

XVII. zasedání shromáždění Společenství vlastníků V Olšinkách 1734, IČ 289 31 866, se sídlem V Olšinkách 1734, 250 01 Brandýs nad Labem, se koná dne 24. dubna 2023 od 18,00 hodin v kanceláři společenství v domě č. p. 1734
Program: 1. Zahájení, prezence, volba řídícího zasedání, zapisovatele a ověřovatele 2. Zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření a o činnosti správce 3. Roční účetní uzávěrka Společenství za rok 2021 4. Volba nového revizora (pokud budou návrhy od vlastníků) 5. Plán údržby a oprav a rozpočet na další období 6. Schválení návrhu na uzavření nové smlouvy na dodávky tepla a souhlas s věcným břemenem – umístění Předávací stanice tepla v domě. 7. Diskuse 8. Závěr, schválení usnesení
Všechny projednávané doklady jsou k dispozici v kanceláři společenství vždy v neděli (09, 16 a 23. 04. 2023) od 19,00 do 20,00 hodin, případně po předchozí domluvě v jiném termínu. Plná moc je ke stažení na našem webu.

Oprava výtahů
24.02.2023

Vážení uživatelé výtahů, z důvodu realizace servisních prací na výtahu budou po dobu realizace oprav výtahy MIMO PROVOZ. Termín realizace je od 1.3.-3.3.2023 Práce budou realizovány průběžně na obou výtazích na vchodě 1734 A i 1734 B, abychom mohli v průběhu pátku, opět výtahy spustit do normálního provozu. Jedná se o práce, které odstraní závady z Odborných Zkoušek. Pokud budou práce ukončeny dříve, výtah se pustí do provozu.

Výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu a montáž poměrových měřičů tepla
17.01.2023

V prvním únorovém týdnu 2023 proběhne dlouho plánovaná výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu a montáž poměrových měřičů tepla. Ve čtvrtek 2.2.2023 proběhne montáž v bytech ve vchodě A a v pátek 3.2.2023 proběhne montáž v bytech ve vchodě B. Podrobný rozpis montáží po podlažích bude vyvěšen v jednotlivých vchodech domu.

Prosíme, zajistěte, aby byly vodoměry volně přístupné. Uvolněte prosím přístup k vodoměrům a otevřete revizní dvířka vodoměrů. Aktuální stav měřidel pracovníci dodavatele zaznamenají a podepsanou kopii protokolu obdržíte. Dále prosím umožněte přístup k radiátorům, odstraňte nábytek a jiné předměty (záclony) od (z) radiátorů (cca 0,5 m)

Revize plynového zařízení
13.10.2022

Dne 17. 10. 2022 mezi 15:00-18:00 proběhne v našem domě revize plynových rozvodů a zařízení, prosím o zajištění přístupu do všech bytových jednotek 3+1.

Změna vlastníka jednotky
31.08.2022

Bytovou jednotku číslo 14 se konečně podařilo dořešit. Nový vlastník již komunikuje s výborem a má vše potřebné vyřízeno. Proto jsme neprodleně zahájili opět přípravu podání změny podílů u přístaveb na Katastr nemovitostí. O jeho průběhu vás budeme průběžně informovat.

Pozvánka na XVI. Shromáždění vlastníků 2022
30.4.2022

XVI. zasedání shromáždění Společenství vlastníků V Olšinkách 1734, IČ 289 31 866, se sídlem V Olšinkách 1734, 250 01 Brandýs nad Labem, se koná dne 16. května 2022 od 18,00 hodin v kanceláři společenství v domě č. p. 1734
Program: 1. Zahájení, prezence, volba řídícího zasedání, zapisovatele a ověřovatele 2. Zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření a o činnosti správce 3. Roční účetní uzávěrka Společenství za rok 2021 4. Zpráva revizora, seznámení s jeho rezignací 5. Volba nového revizora (návrhy očekáváme od vlastníků) 6. Plán údržby a oprav a rozpočet na další období 7. Revize čipů ke vstupům, označování zvonků a schránek 8. Požární bezpečnost domu 9. GDPR – Seznámení s „Vnitřní směrnicí SVJ ke kamerovému systému“ 10. Diskuse 11. Závěr, schválení usnesení
Návrhy na revizora společenství očekává výbor co nejdříve, ještě před zahájením shromáždění a pouze se souhlasem jmenovaného! Všechny projednávané doklady jsou k dispozici v kanceláři společenství vždy v neděli (08. 5. a 15. 5. 2022) od 19,00 do 20,00 hodin, případně po předchozí domluvě v jiném termínu. Plná moc je ke stažení na našem webu.

Rozúčtování nákladů za rok 2021
05.04.2022

Rozúčtování nákladů za rok 2021 jsme rozeslali vlastníkům 28.3.2022.

Vyúčtování tepelné energie za rok 2021
27.01.2022

Dnes jsme dostali vyúčtování tepla za rok 2021. Máme jednu z nejlepších cen tepla z plynu v ČR. Výsledná cena je 595,- Kč bez DPH. Celkem jsme spotřebovali 342 GJ na vytápění, což je o 43 Gj více než v předchozím roce. U teplé vody byla naše spotřeba 235 GJ, což je o 3 GJ méně než v roce 2020. Na informační schůzce ředitele teplárny BBM, a.s. s předsedy SVJ jsme dostali informaci, že má teplárna zajištěny dodávky plynu za stejných podmínek do konce roku 2023. Díky za vaši prozíravost, pane řediteli a hodně úspěchů v další práci!

Aktualizace evidence osob, bydlících v našem domě
16.12.2021

Vážení vlastníci bytových jednotek, při naší práci neustále zjišťujeme, že evidence osob, bydlících v našem domě není aktuální. Proto vás naléhavě žádáme s odvoláním na §1177 občanského zákoníku o splnění povinnosti hlásit výboru změny v počtu osob bydlících ve vašich bytech. Vyplňte proto do konce roku 2021 dokument „seznam osob v bytě“, který vám byl zaslán nebo jej najdete na těchto stránkách v rubrice „ke stažení“ . V případě změn osob, bydlících v bytě je vaší povinností o tom neprodleně informovat výbor i s poskytnutím dat o nově bydlící osobě. (narozené či odstěhované děti, nájemníci, jiní partneři apod.) Výbor

Závada na ústředním topení
30.11.2021

Dne 28.11.2021 byla nahlášena unikající voda z otopného tělesa v suterénu ve velké kolárně. Dnes, tedy 30.11.2021, bude provedena oprava s vypuštěním stoupačky pro byty 3+1 vchodu B. Po dobu cca 2 hodin bude tak přerušena dodávka tepla pro tyto byty.

Preventivní požární prohlídka
24.11.2021

Ze zápisu o provedení požární prohlídky našeho domu, provedené dne 19.11.2021 vyplývá, že opět někteří sousedé ohrožují naši bezpečnost zanesením požárních únikových cest - chodeb různým hořlavým nábytkem, papírovými krabicemi, květináči apod. Žádáme všechny sousedy, aby tyto předměty ihned odstranili a opět zprůchodnili požární únikové cesty.

Zápis na Katastr nemovitostí
22.11.2021

Dnes jsme dostali dopis od KN se zamítnutím podání, už pracujeme na doplnění. V současné době vám znovu chodí dopisy z KN o zamítnutí řízení. Není třeba na ně nějak reagovat. O dalším postupu prací vás budeme dále informovat.

Stavební úpravy parkoviště
10.11.2021

Po dohodě s vedením města dochází v těchto dnech k úpravě a rozšíření parkovacích ploch před naším domem. Prosíme neparkujte v pracovní době v prostoru vnitřního rohu a u kontejnerů, aby mohl dodavatel neomezeně pracovat.

Zápis na Katastr nemovitostí
06.11.2021

V uplynulých dnech se nám konečně podařilo po několika letech zápasu s úředním šimlem podat žádost o změnu zápisu v KN, a to první část – zápis dvou přístaveb k bytům. V současné době vám chodí dopisy z KN o zahájení řízení. Není třeba na ně nějak reagovat, vše sledujeme a spolupracujeme se zkušeným právníkem. O dalším postupu prací vás budeme informovat.

XV. Mimořádné shromáždění vlastníků
26.10.2021

Dnes bylo ukončeno XV. mimořádné shromáždění vlastníků. Hlasování bylo uzavřeno a vyhodnoceno. Bylo odevzdáno celkem 30 platných hlasovacích lístků, což je 85,82 % hlasů.
1. Volba člena výboru v souladu s čl. VII, odst. 8 písm. c) Stanov společenství. Pro návrh výboru hlasovalo 30 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem celkem 85,82 %. Volba nového člena výboru byla schválena. Dnem 1. prosince 2021 se novým členem výboru stal pan Fratišek Havlín.
2. Úprava Ročního plánu na rok 2021/2022 s rozpočtem a úkoly pro výbor společenství. Pro návrh výboru hlasovalo 30 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem celkem 85,82 %. Změna ročního plánu byla schválena.

Změna termínu pro nátěr zábradlí 06.10.2021

Druhý pracovní den nátěru kovových částí zábradlí na lodžiích proběhne z důvodu zhoršení počasí dne 8.10.2021. Práce budou prováděny z vnější strany s pomocí zvedací plošiny v době cca od 8 do 16 hodin. Dbejte na opatrnost při pohybu na lodžiích v uvedené době.

Změna úředních hodin výboru 29.09.2021

Říjnové úřední hodiny výboru proběhnou dne 10.10. 2021 na místo obvyklé první neděle v měsíci.

INFORMACE - NÁTĚRY ZÁBRADLÍ 29.09.2021

Ve dnech 5.-6.10.2021 proběhne nátěr kovových částí zábradlí na lodžiích. Práce budou prováděny z vnější strany s pomocí zvedací plošiny v době cca od 8 do 16 hodin. Dbejte na opatrnost při pohybu na lodžiích v uvedené době.

Oprava výtahu ve vchodu B 15.09.2021

Dne 22. 9. 2021 proběhne ve vchodu B oprava výtahu, která by měla podle informací dodavatele trvat jeden pracovní den. Po celý tento den bude výtah mimo provoz.

Kontrola plynového zařízení náhradní termín
05.09.2021

Dne 14. 9. 2021 v 17,00 hodin proběhne v našem domě kontrola plynových rozvodů a zařízení pro ty bytové jednotky, které nebyly zpřístupněny v červenci. Žádám o zajištění přístupu do těchto bytových jednotek 3+1.

Stav oprav střechy
04.08.2021

Stále řešíme hledání závady a opravu střechy u vchodu B. Byla provedena výměna dešťového svodu. Dále byla cestou odborné firmy provedena „jiskrová zkouška“ těsnosti střešní krytiny, „zátopová zkouška“ těsnosti střešní krytiny. Závada nebyla nalezena. V příštím týdnu budou práce pokračovat rozebráním části střechy a eliminací drobných závad, zjištěných v rámci zkoušek. O dalším průběhu budeme informovat.

Odečet plynoměrů
02.08.2021

Dne 4. 8. 2021 mezi 14:30-14:45 proběhne v našem domě odečet plynoměrů v bytech. Stav plynoměru lze nahlásit telefonicky či SMS na telefon 732 108 883. Uveďte vždy jméno a číslo domu.

Kontrola plynového zařízení 2
28.07.2021

Dne 22. 7. 2021 mezi 16:00-18:00 proběhla v našem domě kontrola plynových rozvodů a zařízení. Ty vlastníky, kteří neumožnili provedení kontroly (a porušili tak §62 energetického zákona a §1183 občanského zákoníku) žádáme, aby si zajistili náhradní termín na telefonním čísle 603 441 431. Toto platí i pro ty, kteří plyn nepoužívají, ale plynovod vede jejich bytem!

Kontrola plynového zařízení
18.07.2021

Dne 22. 7. 2021 mezi 16:00-18:00 proběhne v našem domě kontrola plynových rozvodů a zařízení, prosím o zajištění přístupu do všech bytových jednotek 3+1.

Zatečení střechou
25.06.2021

Při bouřkách v minulých dnech došlo k zatečení vody do společné chodby vchodu B a přilehlého bytu č. 20. Voda protekla na chodbě v horních 3 podlažích. Včera byla na místě správcovská firma i s odborníky na střechy a připravujeme společně opravy. Vše se také řeší jako pojistná událost.

XIV.shromáždění vlastníků
06.06.2021

Dnes bylo ukončeno XIV.shromáždění vlastníků. Pro plán a rozpočet na další období a závěrku roku 2020 hlasovalo všech 74,51 % vlastníků, kteří odevzdali své hlasy. Zbývajících 25,49 % vlastníků nehlasovalo. Závěrka bude zveřejněna na Rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Vyúčtování 2020
2.06.2021

K dnešnímu dni byly vyplaceny všechny zbývající přeplatky po skončení lhůty pro odvolání na účty vlastníků.

XIV.shromáždění vlastníků
17.05.2021

Dnes byly všem vlastníkům rozeslány hlasovací lístky včetně příloh, kterými jsou plán a rozpočet na další období a závěrka roku 2020. Termín pro odevzdání hlasovacích lístků je do 15 dnů ode dne doručení. (Úvodní informační dopis byl rozeslán 5.5.2021)

Vyúčtování 2020
16.05.2021

Vyúčtování bylo všem vlastníkům rozesláno dne 2.5.2021. 7 vlastníků obdrželo vyúčtování v tištěné podobě, ostatním na základě jejich souhlasu elektronicky. Těm, kteří se vzdali práva na odvolání, byly přeplatky vyplaceny ihned (12 bytů). Ostatním bude vyplaceno po uplynutí 30 dnů, tedy 2.6.2021. Upozorňujeme ty, kteří mají ve vyúčtování nedoplatek, aby jej uhradili nejpozději do 31.7.2021 na účet společenství: 231769570/0300.

Oprava dešťové vpusti
25.11.2020

Na střeše nad vstupem „B“ byla provedena výměna dešťové vpusti včetně topného kabelu pro zimní období. Doufáme, že tato oprava vyřeší s konečnou platností zatékání na chodbě.

Revize
25.11.2020

Dnes byly v našem domě dokončeny revize společných rozvodů elektřiny a hromosvodů. Všechna tato zařízení jsou v naprostém pořádku a bezpečná.

Přestože revize elektřiny v bytech není povinná, v zájmu všech obyvatel domu ji DOPORUČUJEME občas provést. Ve většině bytů jsou ještě původní hliníkové rozvody, které jsou při zanedbání údržby „časovanou bombou“. Navíc se může stát, že pojišťovny při zjištění poškozených rozvodů omezí nebo vůbec nevyplatí případnou náhradu škody.

Změna ladění televizních kanálů
8. 8. 2020

Ladění televizních kanálů pro pozemní vysílání DVB-T2: Vysílač ukončil provoz na kanále č. 31, přelaďte si na kanál číslo 38 pro vysílání TV Prima apod.

Seřízení oken
3. 6. 2020

Na základě ročního plánu připravil výbor SVJ kompletní seřízení oken v bytech i společných prostorách. Akce bude probíhat ve dnech 17.6. - 18.6. 2020 servisními techniky, a to v pracovní době cca od 8:00 do 16:00 hod. Servisní práce bude zajišťovat firma "Český servis - oken a dveří" z Brandýsa n/L. Standardní servis spočívání v: kontrola stavu celoobvodového kování a jeho rámových protikusů, promazání pohyblivých částí kování, seřízení chodu křídla, popř. tlaku křídlových uzávěrů a dotažení klik.

Případné další služby (např. opravy žaluzií, sítě proti hmyzu apod.) budou poskytnuty individuálně po dohodě s jednotlivými vlastníky za úhradu po zajištění náhradních dílů.

Jednotliví vlastníci budou obvoláváni dispečerským centrem a nabídnut přesný termín návštěvy. Nebo nájemníci mohou telefonicky kontaktovat individuálně asistentku dispečerky paní Ivu Křížovou – 604 653 331 na sjednání přesného termínu zakázky – volat pouze do 15:00 hod. nebo napsat na e-mail: iva.krizova@re-1.cz.

Vyplacení přeplatků
25. 5. 2020

Dne 25.5.2020 byly vyplaceny přeplatky zbývajícím bytům, které k tomu daly souhlas. Jde o tyto byty: 8, 16, 17, 22

Upozorňujeme ty, kteří mají ve vyúčtování nedoplatek, aby jej uhradili nejpozději do 31.7.2020 na účet společenství: 231769570/0300.

Vyplacení přeplatků
19. 5. 2020

Dne 19.5.2020 byly vyplaceny přeplatky bytům, které k tomu daly souhlas. Jde o tyto byty: 1,2,3,5,7,10,11,12,13,18,19,20,21,23,24,26,29,30,32,33,34,35,36.

XIII. shromáždění vlastníků
17. 5. 2020

Vážení vlastníci jednotek, V důsledku opatření vlády k COVID-19 není možné provést zasedání shromáždění standartním způsobem, proto se výbor rozhodl provést hlasování mimo zasedání. Dne 18. května 2020 vám bude předložen návrh usnesení a k jednotlivým bodům i potřebné materiály. Jak hlasování proběhne a o čem všem se hlasuje, máte popsáno v průvodním dopise i ve vlastním odpovědním formuláři. Vyhodnocení proběhne 1.6.2020. Poté budete seznámeni s výsledky hlasování.

Revize plynu
28. 4. 2020

Dne 4.5. 2020 (pondělí) od 15.00 do 18.00 bude provedena revize plynu. Revizi provádí jako každý rok p. Živnůstka, telefon 603 441 431.
Pokud nemůžete zajistit zpřístupnění bytu, domluvte se, s panem Živnůstkou přímo.
Tato informace se pochopitelně se netýká bytů 1+1, které plyn nemají.


Vyúčtování záloh za kalendářní rok 2019
26. 4. 2020

Dnes jsme dostali vyúčtování záloh za kalendářní rok 2019. Vyúčtování nyní rozdáváme majitelům bytů. Těm, kteří bydlí trvale v domě, bude vyúčtování doručeno v papírové podobě oproti podpisu, ostatním elektronicky emailem s požadavkem na potvrzení převzetí.

Pokud se vzdáte lhůty pro odvolání, bude vám přeplatek vyplacen ihned. Nedoplatky uhraďte do 31.7.2020 podle pokynů na převzatém dokladu na účet 231769570/0300.V době mimo topnou sezonu je nutné nechat otevřené ventily u radiátorů! Zamezíme tím vytváření vzduchových bublin v radiátorech, které se vytvářejí při vypouštění vody během oprav za uzavřenými ventily a nedají se odstranit odvzdušněním systému.